Projekt

På Kungsholmen i Stockholm har Campus Konradsberg anpassats för att optimera nyttjandet av befintliga lokaler. Projektet har genomförts i etapper och skolverksamheten har varit igång som vanligt.

Projekt

Anpassning av lokaler och lärosalar för att optimera nyttjandet.

Uppdragsgivare

SISAB

Uppdrag

Projekt-, projekterings- och byggledning.

Skola

Campus Konradsberg

Under åren 2017-2023 har C&M projekt på uppdrag av SISAB varit projekt-, projekterings- och byggledare vid ombyggnationen av hus A, B, FGZ och O vid Campus Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm.

I det här projektet har anpassning skett av befintliga skollokaler för att maximera antalet elevplatser utifrån ett optimerat nyttjande av befintliga lokaler och lärosalar samt samnyttjande av lokaler mellan verksamheterna.

Projektet är utfört i etapper och under pågående drift, där skolverksamheten varit igång som vanligt. För att lyckas med detta har man under hela produktionsfasen haft en nära och bra dialog med verksamheten med veckovisa avstämningar. De olika entreprenaderna har utförts som utförandeentreprenader med AB04 som grund. Projektet lyckades leverera den utökade kapaciteten enligt överenskommen tidplan och både beställare och verksamhet är nöjd med det färdiga resultatet. Förutom SISABs egna miljökrav har stor varsamhet beaktats i renoveringen av flertalet av de äldre byggnaderna.