Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Fastighetsutveckling

Då vi får möjlighet att bistå fastighetsägaren redan i tidiga skeden av projekt har vi som störst möjlighet att styra mot en god värdeutveckling i projektet. I de fall det krävs en detaljplan över området för att få bygga på en fastighet representerar vi gärna fastighetsägaren. I samråd med stadsbyggnadskontoret tar vi fram underlag för en utvecklad detaljplan med hänsyn till ekonomi, gestaltning, logistik, trafik och miljö. Vår ambition är att projektet ska bli optimalt för kunden, inom ramen för de bestämmelser och visioner stadsbyggnadskontoret har för området i stort.

Parallellt med planarbetet pågår vanligtvis ett utredningsskede avseende fastighetens innehåll. Den blivande hyresgästen presenterar där sina behov vilka utreds och formuleras i ett lokalprogram som ligger till grund för ett kostnadsöverslag. Om kostnaden bedöms acceptabel omarbetas behoven till krav och blir därmed ett byggnadsprogram med planlösningar och förslag till tekniska lösningar. En kostnadskalkyl tas fram utifrån byggnadsprogrammet varvid beslut kan fattas.

När en fastighetsägare vill utreda sin fastighets utvecklingspotential kan vi hjälpa till med en förstudie. Vi inventerar och statusbedömer den befintliga fastigheten med avseende på teknik och ekonomi. Därefter tar vi ofta tillsammans med en styrgrupp från uppdragsgivaren fram en plan för fastigheten som optimeras med avseende på fastighetens förutsättningar som t.ex. läge, profil, uthyrningspotential och naturligtvis fastighetsägarens önskemål och ramar.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.