Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Upphandling

I samband med upphandling av entreprenörer och konsulter kan C&M projekt vara behjälpliga med att hantera hela upphandlingsprocessen. I upphandlingsskedet upprättar vi administrativa föreskrifter och sammanställer förfrågningsunderlaget. Vi väljer tillsammans med vår uppdragsgivare ut acceptabla anbudslämnare och sänder ut förfrågan till dessa. Kalkyler upprättas för att ha prismässiga underlag inför upphandlingen. Tillsammans med vår uppdragsgivare utför vi upphandlingen och sköter erforderlig administration.

Vi har även goda kunskaper och erfarenhet av upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Många av våra uppdragsgivare är offentliga så vi genomför kontinuerligt upphandlingar enligt LOU.

C&M projekt följer upp och tillser att lagkrav avseende miljö- och arbetsmiljö efterlevs och att uppdragsgivarens egna kvalitets- och miljöprogram arbetas in och beaktas i projektet. Arbetet avseende KMA-frågor följs upp med regelbundna möten.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.