Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Kontrollansvarig PBL

De flesta av våra konsulter är certifierade Kontrollansvariga enligt PBL. I våra uppdrag som byggherrens Kontrollansvarige enligt PBL tar vi ett helhetsansvar för att arbetena inom projektet utförs enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Vi tar fram underlag för anmälan såsom till exempel kontrollplan, rivningsplan, brandskyddsdokumentation eller utlåtande avseende tillgänglighet. Vi bevakar våra uppdragsgivares intressen under det tekniska området för att säkerställa att de åtgärder som åläggs vår kund är relevanta och korrelerar mot PBL.

Under projektering och produktion gör vi uppföljningar för att säkerställa att ställda myndighetskrav följs. I samband med färdigställandet ombesörjer vi att ansökan om slutbesked lämnas och att tidpunkten för slutbeskedet samordnas med ibrukstagandet.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.